REGULAMIN USŁUGI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady rezerwacji oraz korzystania z Mobilnej Sauny w Dziekanowie Polskim przy ul. Przy Jeziorze lub w innej/innych lokalizacji/lokalizacjach, których operatorem jest Grzegorz Mandziuk GM Tech NIP 525 250 47 02, ul. Weteranów 9, 05-092 Łomianki. 

 2. Przed przystąpieniem przez Użytkownika do korzystania z Usług Grzegorz Mandziuk GM Tech, jest on zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i złożyć Oświadczenie, o którym mowa w pkt II ust. 1 i/lub wyrazić Zgodę, o której mowa w pkt II ust. 6 Regulaminu.

II. DEFINICJE

 1. Oświadczenie – oświadczenie Użytkownika o (i) świadomości i akceptacji ryzyka sportowego jakie ponosi korzystając z Usług, (ii) zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz (iii) wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych;

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady funkcjonowania oraz korzystania z sauny, a szczególnie prawa i obowiązki Użytkowników oraz GM Tech;

 3. GM Tech - GM Tech Grzegorz Mandziuk, NIP 525 250 47 02, ul. Weteranów 9, 05-092 Łomianki

 4. Usługa/Usługi – usługa/usługi jakie oferuje GM Tech wskazane w pkt III niniejszego Regulaminu;

 5. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Usług GM Tech;

 6. Zgoda opiekuna prawnego – zgoda opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej, która ukończyła 16 rok życia, na korzystanie z sauny zawierająca oświadczenie o świadomości i akceptacji ryzyka sportowego jakie ponosi ta osoba korzystając z Usług, o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgodny na przetwarzanie jego danych osobowych.

III. USŁUGI

A. Usługa indywidualna w wariancie czasowym 1 lub 1,5h

 1. Rezerwacja usługi indywidualnej jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności w systemie rezerwacyjnym na stronie parowoz.com.pl.

 2. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja jest automatycznie anulowana.

 3. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest e-mail, który zostaje automatycznie wysłany na wskazany przez Użytkownika e-mail po zakończeniu procesu rezerwacji.

 4. Rezerwacji można też dokonywać za pomocą zakupionych wcześniej karnetów  poprzez podanie kodu przypisanego do danego typu karnetu poprze stronę www.parowoz.com.pl

 5. Na jedną godzinę zapisać się może maksymalnie 6 Użytkowników.

 6. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą jest dokonana rezerwacja. Spóźnienie Użytkownika nie przesuwa początku godziny sesji saunowej. PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM i zgłoszenie się do pracownika GM Tech.

 7. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu bądź rezygnacja z rezerwacji są możliwe do 12h przed dniem przypadającym na zarezerwowaną godzinę, bezpośrednio w linku w wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się rezerwacji. Za odwołaną w terminowym wyprzedzeniem rezerwację pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu siedmiu dni roboczych. Wszystkie zdarzenia losowe powodujące nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie.

B. Usługa na wyłączność w wariancie czasowym 1 lub 1,5h

 1. Rezerwacja usługi indywidualnej jest ważna wyłącznie po dokonaniu płatności w systemie rezerwacyjnym na stronie parowoz.com.pl.

 2. W przypadku gdy płatność nie zostanie zrealizowana, rezerwacja jest automatycznie anulowana.

 3. Potwierdzeniem prawidłowej rezerwacji jest e-mail, który zostaje automatycznie wysłany na wskazany przez Użytkownika e-mail po zakończeniu procesu rezerwacji.

 4. Rezerwacji można też dokonywać za pomocą zakupionych wcześniej karnetów  poprzez podanie kodu przypisanego do danego typu karnetu poprze stronę www.parowoz.com.pl

 5. Na jedną godzinę zapisać się może maksymalnie 1 osoba, która może korzystać z sauny wraz z grupą 7 innych osób.

 6. Czas liczony jest od pełnej godziny, na którą jest dokonana rezerwacja. Spóźnienie Użytkownika nie przesuwa początku godziny sesji saunowej. PROSIMY O PRZYBYCIE 15 MINUT PRZED WYZNACZONYM CZASEM i zgłoszenie się do pracownika GM Tech.

 7. Zmiany terminu zarezerwowanego czasu bądź rezygnacja z rezerwacji są możliwe do 12h przed dniem przypadającym na zarezerwowaną godzinę, bezpośrednio w linku w wiadomości z przypomnieniem o zbliżającej się rezerwacji. Za odwołaną w terminowym wyprzedzeniem rezerwację pieniądze zostaną zwrócone w przeciągu siedmiu dni roboczych. Wszystkie zdarzenia losowe powodujące nieobecność będą rozpatrywane indywidualnie.

IV. KORZYSTANIE Z SAUNY

 1. Sauna jest obiektem służącym do odpoczynku i relaksu. 

 2. Wnętrze sauny jest strefą nietekstylną. Użytkownicy muszą liczyć się z możliwością, iż ze strefy tej bedą korzystać osoby nagie lub niekompletnie ubrane.

 3. Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik. 

 4. Do korzystania z sauny należy zaopatrzyć się w dwa ręczniki, jeden służy do wycierania się, a drugi jako podkładka na ławę.

 5. W saunie może przebywać jednocześnie max. 6 osób. 

 6. W czasie przebywania w saunie nie wolno smarować ciała i twarzy żadnymi kremami.

 7. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

 8. W saunie zabrania się: 

- Wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych oraz wszelkich urządzeń służących do rejestrowania obrazu lub dźwięku, 

- Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych, 

- Wchodzenia na elementy konstrukcyjne sauny nieprzeznaczone do tego celu,

- Niszczenia i uszkadzania wyposażenia, 

- Nie obyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, 

- Korzystania z sauny w kolczykach, biżuterii, łańcuszkach, zegarkach, okularach i szkłach kontaktowych.

 1. Z sauny suchej nie mogą korzystać osoby: 

- Cierpiące na jakąkolwiek dolegliwość skórną i inne choroby zgodne z przeciwwskazaniami lekarza (np. przeziębienie, grypa, gorączka, grzybica, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego, nadciśnienie, żylaki, wrzody, niewydolności nerek, choroby płuc, astma, choroby weneryczne, epilepsja, jaskra, daltonizm, choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe, tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne),

- Kobiety w ciąży, 

- Dzieci do lat 16 bez opiekuna.

 1. Z sauny suchej mogą korzystać osoby: 

 2. Z chorobami gośćcowymi, stawów oraz po urazach stawów, 

 3. Młodzież od 16-18 roku życia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

 4. Osoby powyżej 18 roku życia.

 5. Bezwzględnie z sauny nie mogą korzystać osoby po spożyciu alkoholu i/lub środków odurzających.

 6. Zaleca się wszystkim osobom korzystającym z sauny o konsultacje z lekarzem przed skorzystaniem oraz po kilku pobytach w saunie w celu sprawdzenia jej wpływu na stan zdrowia.

 7. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny. 

 8. Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane.

 9. W saunie należy leżeć lub siedzieć w zrelaksowanej pozycji, z kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.

 10. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20-30 minut. Celowe jest picie wód mineralnych lub soków w umiarkowanych ilościach (około 0,5 - 1 litra na jedną sesję).

 11. Po pobycie w saunie nie zaleca się wysiłku fizycznego.

 12. W razie złego samopoczucia w saunie należy bezzwłocznie go opuścić i poinformować o tym obsługę w celu udzielenia pomocy.

 13. Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową reakcję w wypadku złego samopoczucia.

 14. Zabrania się regulacji urządzeń sauny. Ewentualne uwagi dotyczące pracy sauny należy zgłaszać obsłudze. Bezwględnie należy zachować ostrożność przemieszczając się obok pieca, aby uniknąć oparzeń w wyniku dotknięcia go. 

 15. Z sauny mogą korzystać wszystkie te osoby, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z niej. Za skutki zdrowotne z przebywania w saunie właściciel oraz obsługa sauny nie ponoszą odpowiedzialności.

 16. W przypadku rezerwacji miejsc w saunie dla większej grupy osób, rezerwujący oświadcza, że osoby mu towarzyszące zapoznały się z niniejszym Regulaminem, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z sauny oraz zobowiązują się do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

 17. Operator oraz obsługa sauny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.             

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Korzystanie z sauny odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik ma świadomość, że korzystanie z sauny może wiązać się z ewentualnym wpływem na zdrowie i w pełni akceptuje wskazane ryzyko.

VII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejszy punkt określa zasady przetwarzania przez GM Tech (Administratora) i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z danymi przekazywanymi przez nich dobrowolnie niezbędnymi do realizacji Usług (w tym przede wszystkim: rezerwacji, wykonania umowy, wystawienia faktur, rachunków lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz w celach marketingowych) oferowanych przez GM Tech (wskazanych w sposób szczegółowy w pkt III niniejszego Regulaminu).

 2. Priorytetem dla Administrator jest zapewnienie niezbędnej ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mu powierzonych. Polityka Administratora zmierza do zapewnienia możliwie maksymalnej poufności, odnośnie danych osobowych Użytkowników, szczególnie w zakresie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 3. Przekazując wszelkie dane osobowe Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów wskazanych poniżej.

 4. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników w toku realizacji Usług jest - GM Tech.

 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania następujące danych osobowych Użytkownika, niezbędnych do realizacji Usług oferowanych przez GM Tech: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, zdjęcie.a) Wskazane powyższej dane Administrator może przetwarzać w celu prawidłowego świadczenia Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 6. Użytkownik ma prawo wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz żądać udostepnienia mu jego danych lub ich poprawiania. Użytkownik szczególnie jest uprawniony do żądania usunięcia jego danych osobowych, które posiada Administrator, a:a) Użytkownik skutecznie wycofał swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych,b) nie ma już potrzeby przetwarzać jego danych osobowych z jakiegokolwiek innego powodu,c) jego dane osobowe zostały przetworzone bezprawnie.

 7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie skontaktować się z Administratorem w celu powzięcia informacji na temat tego, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać dane osobowe tego Użytkownika.

 8. Użytkownik jest uprawniony do otrzymywania danych osobowych w formie strukturalnej i możliwej do odczytu maszynowego oraz przekazania tych danych innemu Administratorowi danych (zgodnie z definicją RODO).

 9. Jakiekolwiek żądania wynikające z powyższych postanowień Użytkownik powinien kierować za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: maszynista@parowoz.com.pl

 10. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są:a) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, a w szczególności dotyczącymi ochrony danych osobowych uwzględniającymi Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) służącą stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych),b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c) w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez GM Tech.

 11. Administrator zapewnia Użytkownikowi usunięcie jego danych osobowych w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, w szczególności na żądanie Użytkownika jak wskazano powyżej.

 12. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 13. Zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników zagwarantowane jest systemem ochrony danych stosowanym przez Administratora.

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku dokonania płatności określonej w pkt III A ust. 1 w celu skorzystania z Usługi, Użytkownik może w nieprzekraczalnym terminie 14 dni odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji Usługi bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym GM Tech przesyłając stosowne oświadczenie na adres maszynista@parowoz.com.pl i pod warunkiem okazania potwierdzenia przelewu/noty księgowej wystawionej za dokonanie danej płatności.

 2. GM Tech zobowiązuje się rozpatrzyć wszelkie terminowo złożone oświadczenia Użytkowników o odstąpieniu od umowy.

 3. Zwroty płatności będą dokonywane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik zgodzi się na inny sposób zwrotu.

 4. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji gdy w pełni skorzystał z opłaconej Usługi.

IX. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących Usług świadczonych przez GM Tech.

 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: maszynista@parowoz.com.pl.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez GM Tech. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana w ww. terminie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie Użytkownika, który składa reklamację, szczegółowe określenie na czym dane nieprawidłowości polegają oraz sprecyzowanie, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące.

X. ZMIANY REGULAMINU

 1. GM Tech zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

 2. O treści zmian Regulaminu zostanie zamieszczona informacja przez SRS na stronie: www.parowoz.com.pl zawierająca zestawienie zmian Regulaminu.

 3. Informacja powyższa będzie utrzymana na stronie Parowoz.com.pl przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z Usług GM Tech, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje zobowiązując się do jego przestrzegania.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników korzystających z Usług GM Tech.

 3. Przetwarzanie jakichkolwiek danych pozyskiwanych przez Administratora w związku z korzystaniem z usług GM Tech, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności (patrz pkt VII Regulaminu), na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.

 4. Zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu w saunie. 

 5. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Sauny Parowóz prosimy kierować na adres: maszynista@parowoz.com.pl. Dziękujemy.